12253461218039660924
top of page

פורום  ארלוזורוב 

מכון מחקר לעיצוב מדיניות כלכלית-חברתית מבית ההסתדרות החדשה
 פרסומי הפורום 
 נתונים מתוך המחקר 

מתוך מחקרי הפורום

"לראשונה מזה כעשור כוח הקנייה של העובדים במשק נשחק בעקבות האינפלציה.
בין הנפגעים העיקריים משחיקת השכר - עובדי החינוך, הרווחה והבריאות"

(מבט ארלוזורוב על שוק העבודה, יולי 2022, פורום ארלוזורוב)

bottom of page