top of page

קונצנזוס ציבורי רחב: הישראלים תומכים בזכות השביתה

תמונת מצב העובדים והעובדות בישראל


עידו לן, ד״ר אסף בונדי ויוני בן בשט ינואר 2023


עיקרי הממצאים:


  1. לעומת השיח הציבורי הנפוץ[1], הנתונים מראים כי קיים קונצנזוס רחב בקרב הציבור הישראלי לגבי זכות השביתה. סקר פורום ארלוזורוב מצא כי 84% מהישראלים המשתתפים בשוק העבודה מסכימים כי זכות השביתה היא זכות חשובה או חשובה מאוד במדינה דמוקרטית.

  2. ההסכמה הרחבה על זכות השביתה יציבה לאורך השנים. שיעור התומכים בזכות השביתה בשנת 2022 (84%) דומה לשיעור התומכים ב-2012 (87%).

  3. מידת ההסכמה לגבי חשיבות זכות השביתה התחזקה. שיעור המסכימים שזכות השביתה חשובה מאוד עלה באופן משמעותי מ-37% בשנת 2012 ל-45% בשנת 2022.

  4. בקרב כל קבוצות האוכלוסייה ובכל החתכים שנבדקו, רוב מוחלט מבין המשיבים תומכים בזכות השביתה. עם זאת, התמיכה בזכות השביתה בקרב המגזר החרדי (67%) נמוכה בהרבה מהמגזר הכללי (86%) ומהמגזר הערבי (83%).

  5. קיימת התאמה בין התמיכה בזכות השביתה למידת הרלוונטיות שלה עבור העובדים. עובדים המכוסים בהסכם קיבוצי[2] תומכים בשיעור גבוה מאוד בזכות השביתה (90%), לעומת שכירים שאינם מכוסים (82%) ועובדים עצמאיים (76%).

  6. גם בהייטק קיימת תמיכה רחבה מאד בזכות השביתה. 79% מעובדי הענף תומכים בחשיבות זכות השביתה, לצד 83% במגזר הפרטי ו-88% במגזר הציבורי, שרובם מכוסים על ידי הסכמים קיבוציים.

  7. בשנת 2022 נצפתה ירידה משמעותית בשיעור האימהות שתומכות בזכות השביתה (79% ב-2022 לעומת 87% ב-2012). זאת לעומת התמיכה של נשים ללא ילדים, שעלתה בין השנים (92% ב-2022 לעומת 88% ב-2012).


הנתונים מבוססים על סקר מיוחד של פורום ארלוזורוב שנערך בחודש יוני 2022 באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה. רוב הנשאלים נסקרו בין ה-27.6-30.6, במקביל לשביתת הסתדרות המורים. הסקר מהווה מדגם מייצג של המשתתפים בכוח העבודה הישראלי (מועסקים ומחפשי עבודה) מעל גיל 18 והוא כולל 3,000 משיבים: 507 משיבים מהמגזר הערבי, 340 משיבים מהמגזר החרדי ו-2,231 משיבים מהמגזר הכללי. המגזר היהודי וחלקים מהמגזר החרדי והערבי נדגמו אינטרנטית, ורוב המגזר החרדי והערבי נדגמו טלפונית. הסקר נבנה כך שיהיה בר השוואה לסקרים מקיפים אחרים, כשבניתוח הנוכחי אנו משווים את תוצאותיו לנתוני הסקר החברתי של הלמ״ס משנת 2012.1. 84% מהישראלים מסכימים – זכות השביתה היא זכות חשובה
נתוני הסקר מראים, שלאחר עשור שהתאפיין בירידה בכמות השביתות ובמאמצים הולכים וגוברים למנוע שביתות באמצעות צווי מניעה במישור המשפטי[3], התמיכה הציבורית בזכות השביתה נשארה יציבה. בשנת 2012 87% מהנשאלים הסכימו או הסכימו מאוד עם הטענה, לעומת 84% בשנת 2022 - ירידה של כ-3.5%. לצד יציבות זו ניתן לראות, כי בקרב התומכים בזכות השביתה חלה עלייה במידת התמיכה – בשנת 2012 37% מהמשתתפים בשוק העבודה השיבו כי הם מסכימים מאוד עם הטענה שזכות השביתה היא זכות חשובה, לעומת 45% בשנת 2022, עלייה של כ-21%. שתי מגמות אלה מעידות כי מידת ההסכמה עם זכות השביתה – התחזקה.

2. קיימת התאמה בין התמיכה בזכות השביתה למידת הרלוונטיות שלה עבור העובדים
ניתוח של נתוני הסקר לפי מעמד המשיבים בשוק העבודה (שכירים שאינם מכוסים על ידי הסכמים קיבוציים, שכירים המכוסים בהסכמים קיבוציים, מובטלים ועצמאים) מעלה, כי בעוד שבשנת 2012 שיעורי התמיכה בזכות השביתה היו דומים בקרב ישראלים במעמד שונה בשוק העבודה, בשנת 2022 התמיכה בזכות השביתה מאופיינת על ידי שונות גבוהה יותר בין המעמדות השונים.


הבדלים אלו חושפים קשר חשוב בין מעמד בשוק העבודה לבין תמיכה בחשיבותה. ככל שהעובדים נהנים מקיומה של זכות השביתה – כך הם תומכים בחשיבותה. זכות השביתה רלוונטית ביותר עבור עובדים המכוסים בהסכמים קיבוציים[4], אשר נהנים מקיומה של זכות השביתה ועל כן תומכים בחשיבותה החברתית (90%). לעומתם, עובדים שאינם מכוסים בהסכמים קיבוציים אינם נהנים באופן ישיר מקיומה של זכות השביתה ועל כן תומכים בה במידה נמוכה יותר (82%) אך עדיין בשיעור מאד גבוה. לבסוף, גם עצמאים, שאינם זוכים ליהנות מזכות השביתה נוכח העובדה שמעמדם מחריג אותם מיחסי העבודה הקיבוציים באופן כולל, תומכים בחשיבותה של זכות השביתה במידה נרחבת, אך נמוכה בהשוואה למעמדות האחרים (76%).


ניתן להעריך שמשתנה נוסף השפיע על מידת התמיכה הנמוכה יחסית בקרב העצמאים. במהלך משבר הקורונה זכו עובדים עצמאים לרשת ביטחון מצומצמת מאוד מהממשלה [5], דבר שהוביל לתחושות קשות בקרב ציבור העצמאים[6]. תחושות אלו לובו על ידי פעילים חברתיים ואף חברי כנסת, אשר בדבריהם הפנו את הביקורת של ציבור העצמאים כנגד הממשלה וכלפי ארגוני העובדים[7]. ניתן להעריך, כי ביקורת זו הובילה לירידה במידת התמיכה של עצמאים בחשיבות זכות השביתה.


אל מול מצב זה יש לציין, כי לאחר שנים של ריחוק בין ארגוני העובדים לבין ציבור העצמאים, במהלך השנתיים האחרונות פעלו ארגוני העובדים ובראשם ההסתדרות הכללית להכליל את ציבור העצמאים תחת חסותם ולקדם את זכויותיהם. פעילות זו היא חשובה לחיזוק התמיכה הציבורית בזכות השביתה ואנו מעריכים כי היא צפויה לחזק באופן הדרגתי את תחושת השייכות של ציבור העצמאים בקרב מעמד העובדים בכלל וכן לחזק את תמיכתם בזכות השביתה.


כמו כן, גם כאן רואים כי בקרב כל קבוצות העובדים בשוק העבודה נרשמה עלייה משמעותית בשיעור המשיבים "מסכימים מאוד" לגבי החשיבות של זכות השביתה.


3. גם בהייטק קיימת תמיכה רחבה מאד בזכות השביתהגם בחלוקה למגזרים כלכליים רואים כי התמיכה בזכות השביתה גבוהה מאד בכל המגזרים. לצד זאת, גם כאן ניתן לראות שמידת התמיכה בחשיבותה של זכות השביתה תואמת למידת הרלוונטיות שלה לאותו ציבור. בעוד שעובדי המגזר הציבורי, שברובם מיוצגים על ידי ארגון עובדים, תומכים בזכות השביתה בשיעור של 88%, עובדי ענף ההייטק, בו שיעור הכיסוי נמוך יותר, תומכים בזכות השביתה בשיעור נמוך יותר של 79% - הנמוך ביותר מבין המגזרים.


4. בעוד שאחוז התומכות בזכות השביתה מקרב נשים ללא ילדים עלה ל-92%, שיעור האימהות שתומכות בזכות השביתה ירד ל-79%