12253461218039660924
top of page

אי שוויון בשוק העבודה 2023

מבט ארלוזורוב על שוק העבודה


עידו לן ויוני בן בשט

פברואר 2024

(נתוני ספטמבר-אוקטובר 2023)

מבט ארלוזורוב הוא פרסום תקופתי העוקב בזמן אמת אחרי מדדי השכר והתעסוקה של שוק העבודה לפי ענפי המשק. שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 התאפיינו במאבקים פוליטיים סביב ההפיכה המשפטית, באינפלציה עולמית ובצמיחה איטית יותר של השכר הריאלי בהשוואה לשנים הקודמות. סקירה זו מציגה את תמונת המצב של שנת 2023 עד לפרוץ מלחמת חרבות ברזל.


עיקרי הממצאים:


  1. מאז הקורונה התרחבו הפערים בין ענפי המשק: שנת 2023, עד המלחמה, התאפיינה בהמשך מגמת הגידול בפערי השכר, שהתחילה בתקופת הקורונה. פערי השכר בין ענפים המתאפיינים בשכר גבוה לענפים המתאפיינים בשכר נמוך גדלו בשלוש השנים האחרונות, כאשר השכר בענפי ההייטק ובמספר קטן של ענפים בעלי שכר גבוה גדל מהר יותר מהשכר בענפים אחרים.

  2. הפערים בין ענפי המשק גדולים: השכר הממוצע בענף מסעדנות ושירותי המזון עמד על  5,300 ש"ח לחודש לעומת 32,200 ש"ח לחודש בענף תכנות ופיתוח תוכנה – יותר מפי שישה.

  3. התלות של המשק הישראלי בענפי הייטק הולכת וגדלה – תוך חמש שנים חלק השכר של העובדים בהייטק מסך תשלומי השכר בישראל עלה מ-16% לכ-21%. ב-2018 7% מהשכירים עבדו בענפי ההייטק העיקריים והשתכרו פי 2.25 מהשכר הממוצע, כיום 9% מהשכירים עובדים בענפי הייטק ומשתכרים פי 2.43 מהשכר הממוצע.


 

1.   הגידול בשכר האט בשנת 2023, למעט בענפי השכר הגבוהאיור 1 מציג את התפתחות השכר הממוצע ברבעונים של ענפי הכלכלה לאורך זמן. ניתן לראות, כי בענפים המתאפיינים בשכר נמוך (אדום) השנה האחרונה התאפיינה בקיפאון בשכר הריאלי, כך שהשכר נמוך בכ-10% לעומת השכר הריאלי החזוי לפי המגמה ארוכת השנים (2019-2012) טרום הקורונה. לעומת זאת, בענפים המתאפיינים בשכר ברמה בינונית (ירוק וכחול) התרחש גידול איטי בשכר הריאלי, כך שנכון לספטמבר 2023[1] רמות השכר עדיין נמוכות בכ-2%-3% מהצפי לפי תחזית המגמה ארוכת השנים טרום הקורונה לעומת זאת, בענפים המתאפיינים בשכר גבוה (צהוב) התרחש גידול מהיר יותר בשכר הריאלי והשכר הממוצע קרוב לתחזית המגמה טרום הקורונה. כלומר, בניגוד למגמה של צמצום הפערים שהתרחשה במשק בין השנים 2019-2012, הפער בין השכר הממוצע בענפי השכר הגבוה לשכר הממוצע בענפי השכר הנמוך גדל בכ-6% בשלוש השנים האחרונות[2].

 

2. פערים גדולים בשוק העבודה בין ענפי המשקאיור 2 ממחיש את הפערים בשוק העבודה בין ענפים שונים. בעוד שבענף תכנות ופיתוח תוכנה השכר הממוצע עמד בספטמבר 2023 על מעל ל-32 אלף ש"ח, בענף המסעדנות השכר החודשי הממוצע עמד על 5,300 ש"ח בלבד. גם קצב גידול השכר (מימין לעמודות) שונה מאוד, גם בין ענפים באותה רמת השכר. לדוגמה, בעוד שהשכר הריאלי באוניברסיטאות ירד בשנה האחרונה בכ-2%, ברשויות המקומיות הוא עלה ב-4.8%. 


3. גם בתעסוקה וגם בשכר - ענפי ההייטק צומחים מהר יותר משאר המשקאיור 3 מציג השוואה בין ענפי הייטק לכלל המשק. בעוד שבתחילת 2018 תשלומי השכר בענפי הייטק העיקריים עמדו על פחות מ-16% מסך השכר שמשולם במשק, נכון לספטמבר 2023 הם מהווים כבר למעלה מ-21% ממנו. גידול זה נובע מכך שהשכר בענפי ההייטק צמח בקצב מהיר יותר מהשכר הממוצע (פי 2.25 מהשכר הממוצע ב-2018 לעומת פי 2.43 מהשכר הממוצע בספטמבר 2023) ומכך ששיעור המועסקים בענף ההייטק גדל באופן משמעותי – מ-7% בתחילת 2018 לכמעט 9% בספטמבר 2023. השיעור הגבוה של השכר והעובדים שמרוכז במספר קטן של ענפי הייטק מעלה חשש, כי המשק הישראלי פגיע מאוד למשברים עולמיים בענף זה, במיוחד נוכח הירידה בשיעור גיוסי ההון בענף[5].


 

[1] נתוני האיור כוללים גם את אוקוטובר 2023 אך בשל השפעות המלחמה נתייחס לאורך כל הנייר לנתוני ספטמבר 2023.

[2] השכר הממוצע בענפי השכר הגבוה היה גבוה פי 3.6 מהשכר הממוצע בענפי השכר הנמוך ערב הקורונה, בספטמבר 2023 הוא גבוה פי 3.8.

[3] בחרנו להציג את נתוני ספטמבר על מנת לא לכלול את השפעת המלחמה

[4] שיעורי השינוי של השכר תנודתיים מאוד ביחס לחודש שממנו בוחרים לבדוק, גם בשימוש בנתונים מנוכי עונתיות. על כן, לקחנו את שיעור השינוי של נתוני המגמה.

[5] אורבך, מ. ״"ירידה של 60% בגיוסי הון": 2023 - אחת השנים הגרועות בהייטק הישראלי״. כלכליסט, ינואר 2024.

Comentarios


bottom of page