12253461218039660924
top of page

מבט ארלוזורוב על שוק העבודה - יוני 2022

עידו לן ויוני בן בשט

עיקרי הממצאים:


1. נמשכים הסימנים לשינוי מבני בשוק העבודה: אף על פי ששיעור האבטלה הכללי במשק ירד לרמה הנמוכה ביותר אי פעם, ישנו עדיין פער מתמשך בכמות המשרות. בחודש מרץ 2022 נרשם חוסר של כ-114,000 משרות לעומת תחזית המגמה טרום הקורונה. ייתכן ופער מתמשך זה מעיד על שינוי מבני משמעותי בשוק העבודה.


2. גידול בפערי השכר והתעסוקה: ההתאוששות ממשבר הקורונה לוותה בגידול בפערי השכר והתעסוקה – בעוד שענפים בשכר גבוה התאוששו מהמשבר, חלק מהענפים חווים דווקא ירידה בתעסוקה ובשכר, בדגש על הענפים המאופיינים ברמות שכר נמוכות.


עדיין חסרות כ-114,000 משרות לעומת המגמה טרום הקורונהעל פי מדד משרות השכיר המדווחות לביטוח לאומי עדיין חסרות במשק כ-114,000 משרות שכיר (המהוות 2.9% מסך המשרות במשק), ביחס למגמת הגידול טרום-הקורונה. תמונה דומה עולה גם מנתוני סקר משרות פנויות של הלמ״ס, שמצביע על מחסור של כ-116,000 משרות ביחס למגמה. כלומר, נתוני שוק העבודה העדכניים ביותר, המתייחסים לחודש מרץ 2022, מצביעים על פער משמעותי בין מדדי התעסוקה העיקריים: משרות שכיר, משרות מאוישות ומספר המועסקים. מכאן עולה שההתאוששות ממשבר הקורונה, שאותה מציינים בסיפוק בממשלה, אינה מייצגת בהכרח את המצב בשטח. אמנם שיעור המועסקים חזר כמעט למגמת טרום-הקורונה ושיעור האבטלה ירד לרמה הנמוכה אי-פעם, אולם מספר משרות השכיר ומספר המשרות הפנויות מצויים בפער משמעותי מהמגמה שלהם. פער מתמשך זה, עליו הצבענו בחודשים האחרונים, מגביר את החשש לכך שאנו עדים לשינוי מבני משמעותי בשוק העבודה, ועל הממשלה לבחון ביסודיות את השלכותיו ולטפל בו באחריות.התאוששות חזקה של העובדים החזקים, האטה אצל כל השארניתוח של נתוני השכר והתעסוקה לפי השכר הממוצע בענף מראה, כי השכר בענפים המאופיינים בשכר גבוה (שכר ממוצע של מעל 13,000 ₪, צבע צהוב באיור) המשיך לצמוח לאחר המשבר ועקף את השכר החזוי לפי מגמת הגידול טרום הקורונה. כמו כן, לראשונה, אנו רואים גם עלייה ברבעון השכר השלישי (שכר ממוצע מ-9,500 ₪ ועד 13,500 ₪, צבע תכלת באיור). מגמות אלו עומדות בניגוד לשני רבעוני השכר הנמוכים, בהם היציאה מהמשבר מתאפיינת בירידה משמעותית בשכר הממוצע לעומת המגמה טרום הקורונה: ירידה של כ-2% ברבעון השכר השני (ירוק) ובכ-8.5% ברבעון השכר התחתון (אדום). כך, פערי השכר בין הענפים גדלו, וזאת בניגוד למגמת צמצום הפערים בעשור שקדם למשבר הקורונה.גם במספר המשרות נמצאו פערים משמעותיים בין הענפים. בעוד שענפים המאופיינים בשכר גבוה קרובים מאד למגמה טרום הקורונה (ירידה של כ-1.6% במספר משרות השכיר), שאר רבעוני השכר חווים ירידה משמעותית במספר המשרות: ברבעון השכר התחתון (אדום) וברבעון השכר השלישי (כחול) מספר המשרות ירד בכ-3.6%, בעוד שברמת השכר הבינונית (ירוק) מספר המשרות ירד בכ-6%.


bottom of page