top of page

התנתקות השכר מהפריון בישראל וירידת חלק העובדים בהכנסה


יוני בן-בשט

נובמבר, 2022מתחילת שנות ה-2000 מתרחש בישראל תהליך של התנתקות בין שכר העובדים לפריון העבודה. אילולא תהליך זה היה השכר הממוצע בשנת 2021 עומד על 13,648 ש״ח, גבוה בכ-16% מרמתו באותה שנה – 11,773 ש״ח. במקביל, חלק העובדים בתוצר ירד מכ-74% בתחילת שנות ה-2000 ל-64% בשנת 2021. מגמות אלו מצביעות על בעיה במנגנון שבאמצעותו אמורה הצמיחה הכלכלית להעלות את רמת החיים של מרבית האוכלוסייה – מנגנון השכר. בעיה זו נובעת, ככל הנראה, מירידה בכוח המיקוח של העובדים. על מנת לשנות מגמה זו ולהעלות את רמת החיים של התושבים על הממשלה ליישם צעדים שיתמכו בחיבור מחדש של הפריון לשכר הריאלי על ידי הגדלת כוח המיקוח של העובדים, בין היתר, באמצעות העלאת שיעורי העובדים המאוגדים וחיזוק חקיקת ההגנה לעובדים.


יוני בן-בשט, כלכלן, בוגר תואר מוסמך בכלכלה בתוכנית המשותפת לאוניברסיטת תל אביב ולאוניברסיטה העברית, ובעל תואר ראשון בכלכלה והיסטוריה של עם ישראל בתוכנית חכמ"ה, אוניברסיטת חיפה. חבר ויו״ר קואופרטיב ״שומעים חזק״. ראש תחום כלכלה ושירותים חברתיים בפורום ארלוזורוב. חוקר במכון יסודות.


אני מבקש להודות לאדם בלומנברג, סמנכ"ל כלכלה, ולאור קורן, אגף כלכלה, הסתדרות העובדים החדשה; לגלעד ברנד, בנק ישראל; לד"ר אורן דניאלי, אוניברסיטת תל אביב; לפרופ' (אמריטוס) יוסי זעירא, האוניברסיטה העברית; לשני כהן, אוניברסיטת הרווארד; לאסף כהן; לד"ר יובל מזר, בנק ישראל; ולד"ר אלי קוק, אוניברסיטת חיפה, על קריאת הטיוטה ועל הערותיהם המועילות.

תודה ליאיר בן-נתנאל, ראש צוות כלכלה, תחום חשבונות לאומיים, ולניצן שכטר, מנהלת תחום בכיר חשבונות לאומיים, הלמ״ס, על העמדת הנתונים לרשותנו.


תוכן העניינים:


תקציר

מבוא

א. תמונת המצב בישראל

 • נקודת המבט הכלל-משקית: התנתקות השכר מהפריון

 • התנתקות השכר מהפריון מהווה שינוי מגמה

 • מנקודת המבט של העובדים הפער גדול עוד יותר

 • ירידת חלק העובדים בתוצר

 • עליית התשואה הנקייה על ההון

ב. הערות קצרות על תמונת המצב בישראל

 • מהו הפער הנכון?

 • האם כולם נהנים מרווחי הון?

 • עלייה באי-השוויון?

ג. סיבות אפשריות להתנתקות השכר מהפריון

 • פיתוחים טכנולוגיים

 • גלובליזציה

 • הרכב האוכלוסייה

 • כוח בשוק המוצרים: מונופולים

 • כוח בשוק העבודה: מונופסונים

 • ירידה בכוח העובדים

ד. מה קרה בישראל?

ה. כלי המדיניות לטיפול בבעיה

סיכום

נספחים

נספח א': על הנתונים ומדידת התופעה

נספח ב': התפתחות הפריון והשכר בשנות בסיס שונות

נספח ג': נתוני שכר חציוניים

נספח ד': התנתקות השכר הממוצע מהפריון, 2021-1969תקציר


מבוא

 • כל מדינה מתקדמת מבקשת להעלות את רמת החיים של כלל אזרחיה. כלי מדיניות מרכזי בהשגת מטרה זו הוא העלאת פריון העבודה (התוצר לשעת עבודה), שבתורו מעלה את השכר. כך, למעשה, השכר מהווה מכשיר מרכזי להעברת חלק מפירות הצמיחה לציבור העובדים והעובדות.


 • בשנות ה-80 וה-90, הפריון והשכר במגזר העסקי צמחו בישראל בקצב דומה. אולם, מתחילת שנות ה-2000 ועד היום מתרחש בישראל תהליך של התנתקות השכר מהפריון. השכר הריאלי של העובד הממוצע אומנם עולה, אבל בקצב נמוך יותר מקצב הצמיחה של הפריון, מה שמעיד על שינוי לרעה במנגנון חלוקת פירות הצמיחה.


התנתקות השכר מהפריון

 • החל משנת 2004 החל להיווצר פער בין השכר לפריון, פער שלא הצליח להצטמצם עד היום, והוא מצביע על שינוי לרעה במנגנון ההעברה של פירות הצמיחה הכלכלית לציבור העובדים והעובדות.