top of page

ההסכם הקיבוצי: מהותו, השפעותיו והשינויים החלים בו


אסף בונדי וסיגל רונן-כץ

ספטמבר, 2022


הסכמים קיבוציים הם הביטוי המרכזי למימוש זכות ההתארגנות במדינות מפותחות רבות. אולם, על אף חשיבותם, הדיון ביחסי עבודה נוטה להתמקד בהשפעותיהם הכלכליות בלבד, ובכך מחטיא את תרומותיהם החשובות ואת השינויים החלים בהם במהלך השנים. בסקירה מקצועית זו אנו מבקשים להרחיב את ההבנה על מהותם של הסכמים קיבוציים ועל השפעותיהם המגוונות על עובדים, מעסיקים ועל שוק העבודה כולו. בסקירה אנו מנתחים את חשיבותה של התמיכה המדינתית בהסכמים קיבוציים כבסיס מוסדי וחברתי לקיומם של הסכמים אלה ולהשפעתם. אל מול השינויים המתרחשים במדינת ישראל לאורך העשורים האחרונים, אנו מצביעים על הדרכים שבהן הולך ומשתנה ההסכם הקיבוצי, ובראשן השפעתו ההולכת וקטנה על חלוקת ההכנסות בחברה. לאור תרומותיו הרבות של ההסכם הקיבוצי כמנגנון דמוקרטי להסדרת יחסי העבודה, המצמצם פערים ומממש צרכים חברתיים משותפים, אנו מציגים את החשיבות בפיתוח מחודש של תמיכה חברתית בהסכמים קיבוציים כחלק מתפקידיה המרכזיים של המדינה בשוק העבודה.


ד"ר אסף בונדי הוא חוקר יחסי עבודה. הוא עמית מחקר באוניברסיטת חיפה, מרצה באוניברסיטת תל אביב וראש תחום יחסי עבודה בפורום ארלוזורוב.


עו"ד סיגל רונן-כץ היא משפטנית המתמחה בדיני עבודה. סיגל הייתה חוקרת יחסי עבודה בפורום ארלוזורוב, וכיום עובדת במיזם "כל זכות" ומכהנת כנציגת ציבור בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו.


תודה לדנה גנאל ולשי וינבלום מפורום ארלוזורוב ולעו"ד הילה שינוק, מנהלת מחלקת מאקרו ומדיניות באגף הכלכלה בהסתדרות העובדים החדשה, על תרומתם לניתוח הנתונים ולחידוד הסוגיות שבהן עוסק מסמך זה.תוכן העניינים:


תקציר


מבוא


א. מהותו של ההסכם הקיבוצי

 • תחולת ההסכמים הקיבוציים והרחבתה

 • חשיבות המדינה לקיומם של הסכמים קיבוציים

 • הרמות השונות של הסכמים קיבוציים

ב. תרומותיו של ההסכם הקיבוצי

 • ההסכם הקיבוצי משפר את תנאי העבודה

 • ההסכם הקיבוצי מוביל לצמצום פערים בהכנסות בין עובדים

 • ההסכם הקיבוצי תורם ליציבות בשוק העבודה

 • ההסכם הקיבוצי הוא מנגנון לאסדרה מהירה וגמישה של יחסי העבודה

ג. עלויותיו של ההסכם הקיבוצי

 • צמצום "המרוץ לתחתית"

ד. תהליכי שינוי באופיים של ההסכמים הקיבוציים

 • צמצום תחולתם של ההסכמים הקיבוציים

 • ביזור ההסכמים הקיבוציים

 • ליברליזציה של ההסכמים הקיבוציים

 • חידוש יחסי העבודה הקיבוציים

ה. ההסכם הקיבוצי בישראל

 • הסכמים קיבוציים בישראל – השפעות ותרומות

 • הסכמים קיבוציים בישראל – מגמות

סיכוםתקציר


מבוא

 • הסכמים קיבוציים הם התוצר המרכזי של זכות ההתארגנות, באמצעות קביעה בהסכמה – בין עובדים למעסיקים – של תנאי העבודה במקום עבודה מסוים, בענף ספציפי או בשוק העבודה כולו.

 • הסכמים קיבוציים מובילים לצמצום פערי הכוחות המובנים בין העובדים למעסיקים, להגדלת כוח המיקוח של העובדים בקביעת תנאי העבודה, להרחבת השפעתם של העובדים על הסדרת יחסי העבודה ולשמירה על יציבות מערכת היחסים בין העובדים למעסיקים.


מהותו של ההסכם הקיבוצי

 • על רקע אי-השוויון שעליו מבוססים יחסי העבודה, נודעת חשיבות גדולה למיסוד ייצוג קולקטיבי של העובדים במקום העבודה, אשר לרוב מתבצע באמצעות חתימה על הסכם עבודה קולקטיבי – "הסכם קיבוצי".

 • בהיותו מבוסס על משא ומתן קולקטיבי, פועל ההסכם הקיבוצי לצמצום אי-השוויון ביחסים בין עובדים למעסיקים.

 • במסגרת הייצוג הקולקטיבי מושכים אחריהם העובדים (כמו גם המעסיקים) "החזקים" את מקביליהם "החלשים" לפעולה למען אינטרס משותף, המובילה על פי רוב לאסדרה שוויונית של תנאי עבודה.

 • האסדרה הקולקטיבית של תנאי העבודה מאפשרת את השתתפותם של עובדים ושל מעסיקים בחלוקה מחדש של המשאבים בחברה כולה.

 • הפעולה הקולקטיבית, על בסיס אינטרסים משותפים, מהווה אחת הדרכים האפקטיביות ביותר לקידום דמוקרטיה בעולם העבודה.

 • להסכם הקיבוצי השפעה ניכרת על יחסי העבודה בין עובדים למעסיקים. יתרה מכך, במקרים רבים מורחבת השפעת ההסכם הקיבוצי אל מעבר לקבוצת העובדים והמעסיקים שלוקחים חלק פעיל באסדרה הקולקטיבית של שוק העבודה, אל עובדים ומעסיקים נוספים.


התרומות והעלויות של ההסכם הקיבוצי

 • להסכמים קיבוציים השפעה חיובית על הביטחון התעסוקתי, על שכר העבודה ותנאיה, על הבטיחות בעבודה, על הנגישות להכשרה מקצועית ועוד.

 • איגום כוח המיקוח של העובדים במסגרת הסכם משותף אחד מוביל בדרך כלל לצמצום הפערים בין העובדים.

 • להסכמים קיבוציים יש השפעה חיובית על