12253461218039660924
top of page

האינפלציה בישראל שחקה את השכר: ירידה של 7% בשכר הריאלי בחינוך וברווחה

ממחקר חדש של ׳פורום ארלוזרוב׳ עולה ששכרם הריאלי של עובדים חזקים עלה, בעוד שבעלי השכר הנמוך נפגעו פגיעה כפולה מהאינפלציה.
Comments


bottom of page